Algemene verkoopsvoorwaarden

Opmerking: Wat volgt is een vertaling van de originele Franse algemene verkoopsvoorwaarden. Deze vertaling is bedoeld voor het gemak van Nederlandstalige lezers. In het geval van een geschil wordt enkel de originele Franse tekst als bindend beschouwd.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Onderhavige verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele betrekkingen tussen EURL TOP SELLERIE (hierna "wij" genoemd), 1, rue du Cours - 61500 SÉES - FRANKRIJK (RCS Alençon 413 768 136) en al wie een bestelling plaatst (hierna "u" genoemd) via de website www.topsellerie.nl.

Onderhavige verkoopsvoorwaarden worden systematisch ter kennis gebracht van elke koper die een bestelling plaatst. Bijgevolg, door een bestelling te plaatsen op de website www.topsellerie.nl, verklaart u deze verkoopsvoorwaarden te kennen en volledig en zonder voorbehoud te aanvaarden.
Afwijkende verkoopsvoorwaarden die u zou hebben geformuleerd zijn enkel tegenstelbaar wanneer zij door ons uitdrukkekijk schriftelijk bevestigd zijn. Wij behouden ons het recht voor onderhavige verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, waarbij de wijzigingen gepubliceerd worden op onze website.

Artikel 2: Bestelling

Wij verbinden ons ertoe uw bestelling te behandelen binnen de beperkingen van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.

Gelieve te noteren dat wij uw bestelling zullen verwerken zolang de voorraad strekt of onder voorbehoud van de beschikbare voorraad bij onze leveranciers.
Bij uw bestelling informeren wij u over de beschikbaarheid van de producten die u wilt kopen. Desalniettemin, indien ondanks onze aandacht de producten tijdelijk niet beschikbaar zijn (voorraad of materiaal zijn op, enz.) nadat u hebt besteld, zullen wij u hiervan via e-mail op de hoogte brengen en vragen om uw bestelling te wijzigen of te annuleren.
Indien nadat u hebt besteld de producten definitief onbeschikbaar blijken te zijn, zullen wij uw bestelling automatisch annuleren en u hiervan via e-mail op de hoogte brengen.

Door uw bestelling te bevestigen, aanvaardt u alle onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden die op de website te uwer beschikking worden gebracht en verklaart u deze te kennen. De aankoophandeling heeft tot gevolg de instemming van de koper aangaande deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 3: Prijs

De vermelde prijzen zijn in euro en inclusief BTW (behalve buiten de EU), douanerechten uitgezonderd.

Wij behouden ons het recht voor onze prijzen te allen tijde te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe de prijzen te hanteren die van toepassing waren en die u werden aangegeven op het moment van uw bestelling. Al onze prijzen zijn in euro.

Artikel 4: Betalingsmodaliteiten

De prijs kan onmiddellijk de dag van de bestelling worden ingevorderd en de betaling wordt geregeld via bankpasje of via een PayPal account die u reeds bij deze dienst hebt geopend of die u voor deze bestelling hebt geopend.

Betaalpassen van banken buiten Frankrijk moeten verplicht internationale bankpassen zijn.
Betalingen door middel van bankpassen zijn beveiligd door de dienst PAYBOX. Uw bankgegevens worden rechtstreeks op de server van PAYBOX behandeld zodat EURL TOP SELLERIE op geen enkel moment kennis ervan kan hebben.

Artikel 5: Levering

Tenzij anders overeengekomen, wordt de levering afgeleverd aan het adres dat u bij uw bestelling hebt opgegeven. De risico's in verband met het vervoer van de goederen berusten bij de ontvanger.
In het geval dat het ontvangen pakket beschadigd is, dient u een klacht bij aflevering aan de chauffeur te uiten.

Overeenkomstig artikel L.121-20-3 van het (Franse) wetboek voor het consumentenrecht, verbinden wij ons ertoe de bestelling te behandelen binnen een tijdspan van dertig dagen vanaf de dag volgend op die waarop de klant het betalingsbewijs voor zijn bestelling via internet heeft ontvangen, tenzij er met de klant op voorhand anders is overeengekomen.

In het geval dat u ervoor kiest een zadel te bestellen en uw oorpronkelijk zadel te leveren, wordt de bestelling pas behandeld wanneer deze ontvangen is en gaat de leveringstermijn bijgevolg pas in vanaf die datum.

Artikel 6: Producten

Al onze producten dragen het handelsmerk Top Sellerie. Deze is op de zadels gebrand, op de tankbeschermingen en tanktassen geborduurd en op de schootskleden voor scooters gezeefdrukt.

Wijzigingen met betrekking tot een product (materiaal maakt geen deel meer uit van onze referenties, geen borduurwerk meer beschikbaar, of in het algemeen om het even welke andere wijziging) kunnen niet worden betwist wanneer deze wijzigingen uitdrukkelijk op de welkompagina van onze website zijn vermeld.

Artikel 7: Retourzendingen en terugbetaling

Overeenkomstig artikel L.121-20 van het (Franse) wetboek voor het consumentenrecht, beschikt de consument over een tijdspan van 14 dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgave van redenen en zonder boete of kosten, exclusief eventuele retourkosten.
Er kan van deze termijn worden afgeweken indien de consument zich niet kan verplaatsen en hij tegelijkertijd onmiddelijke diensten noodzakelijk voor zijn levensvoorwaarden zou moeten hebben gevraagd. In dit geval zal hij zijn herroepingsrecht blijven uitoefenen zonder opgave van redenen en zonder betaling van boetes.
Deze termijn gaat in vanaf de afleveringsdatum van het bestelde goed. Retourkosten zijn ten laste van de klant behalve wanneer de terugzending aan een fout van onzentwege te wijten is.

Enkel de producten die geheel worden teruggestuurd (en met vermelding van het desbetreffende factuurnummer), in goede staat en in hun oorspronkelijke verpakking zoals wij die hebben afgeleverd, kunnen worden teruggenomen of omgeruild.
Desalniettemin, overeenkomstig de bepalingen van artikel L 121-20 van het (Franse) wetboek voor het consumentenrecht, kan een zadel niet worden teruggestuurd indien de klant die een gepersonalideerde versie van een zadel heeft gekozen (d.i. aan de hand van de module voor het samenstellen van zadels "à la carte"), het zadel uiteindelijk niet naar zijn smaak vindt.

In alle andere gevallen dienen de producten naar onderstaand adres te worden geretourneerd: TOP SELLERIE - 1, rue du Cours - 61500 SÉES - FRANKRIJK. Na voornoemde termijn worden de geleverde producten geacht conform uw bestelling en door u aanvaard te zijn.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

De afgeleverde goederen blijven ons eigendom totdat u al uw verplichtingen tegenover ons hebt voldaan, onder meer tot de volledige betaling van de prijs, eventueel met toeslag van interesten.
Dit eigendomsvoorbehoud belet de risico-overdracht niet. Het risico berust bij u vanaf de datum waarop de bestelde producten onze zetel verlaten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.

Artikel 9: Waarborg voor verborgen gebreken en aansprakelijkheid

In de veronderstelling dat de producten die wij u hebben geleverd een verborgen gebrek vertonen, beschikken wij over de mogelijkheid om naar keuze het gebrek te verwijderen of het gebrekkige product door een ander te vervangen. Indien wij het gebrek niet willen verwijderen noch het gebrekkige goed willen vervangen, of indien wij niet over deze mogelijheid beschikken, of indien wij dit niet binnen de termijn kunnen doen door omstandigheden buiten onze wil of ons doen, kunt u naar keuze het goed retourneren tegen terugbetaling van de prijs en van de retourkosten of ons een vermindering van de verkoopprijs vragen.

De voorgestelde producten zijn conform de Franse wetgeving. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in de veronderstelling dat het geleverde product niet conform is aan de wetgeving van het land van aflevering.

Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites naar welke hyperlinks vanuit onze website verwijzen.

Wij verbinden ons ertoe alle zorg te dragen die in ons vak van gang is bij het verlenen van de diensten die wij aan de klant bieden. Doch aanvaarden wij geen aansprakelijkheid ingeval wij onze contractuele verplichtingen niet kunnen nakomen omwille van toeval of overmacht zoals natuurrampen, brand, overstromingen, oorlog, opstand, staking, ongeval of de onmogelijkheid te bevoorraden.

Artikel 10: Bescherming van persoonsgegevens

Wij verbinden ons ertoe uw persoonlijke gegevens te beschermen.
De persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld worden strict vertrouwelijkheid behandeld in overeenstemming met ons beleid inzake de bescherming van persoonlijke gegevens. Wanneer u een bestelling plaatst, vragen wij enkel de informatie die noodzakelijk is om de kwaliteit van onze diensten en de behandeling van uw bestelling te waarborgen. Deze gegevens worden door ons niet aan derden verkocht of verhuurd.

Overeenkomstig artikel 27 van de Franse wet van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensbescherming, beschikt u over het recht uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor dient u ons een e-mail te sturen naar contact@topsellerie.com.

Door aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden erkent u kennis te hebben genomen van ons beleid inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en stemt u ermee in dat wij deze gegevens verzamelen en gebruiken.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechterlijke instantie

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving en aan het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, exclusief het recht van verkoop van de Verenigde Naties.

Alle geschillen betreffende de handelsbetrekking tussen u en ons worden bij uitsluiting beslecht door de Franse rechterlijke instanties, tenzij anders gevraagd ingeval u buiten het Franse landgebied woonachtig bent.